מכרזים להפעלת תיכונים

כאשר רשות מקומית מבקשת להפעיל תיכון על קרקע עירונית, שלא באופן ישיר על ידה אלא באמצעות גורם מפעיל, היא מחוייבת בפרסום מכרז על פי ״נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך״. תקופת ההתקשרות בהתאם לנוהל הינה ארוכת טווח (חמש שנים לפחות), כאשר לרשות המקומית אופציה להאריך את ההתקשרות בחמש שנים נוספות. 

משרד החינוך אינו מאשר בקשות למתן רישיון לתיכונים שלא עברו הליך מכרזי בהתאם לנהלים. בנוסף, ועריכת מכרז שלא עומד בהוראות הדין עלולה להביא גם לפסילתו על ידי בתי המשפט. הליווי המשפטי המוענק על ידי משרדנו לרשויות מקומיות כולל יעוץ בשלבי כתיבה ופרסום המכרז, נוכחות בפתיחת מעטפות, התמודדות עם סוגיות חריגות, וכן ייצוג בהליכים משפטיים.