תקציבים רשותיים

מוסדות מוכרים שאינם רשמיים זכאים להשתתפות הרשות המקומית בתקציבם. חובה זו של הרשות המקומית עוגנה בחקיקה כאשר  בשנת 2007, תוקן חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס׳ 7) על ידי הוספת סעיף 11א לחוק. התיקון מגדיר את השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב המוסדות המוכרים שאינם רשמיים ומכונה ״חוק נהרי״.

במסגרת חוק נהרי, נקבע כי על רשות חינוך מקומית להשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים שבתחומה. 

עורכות הדין במשרד מייצגות בהליכים משפטיים בבתי המשפט בנושא 'חוק נהרי'. חלק מפסקי הדין שניתנו בהליכים אלה בתיקים בהם ייצגנו עיצבו את כללי המשחק בכל הקשור ליישום הוראות החוק. כמו כן לעורכות הדין במשרד ניסיון עשיר במו״מ מול רשויות מקומיות בכל הקשור ליישום 'חוק נהרי', ופעמים רבות השגנו מאות אלפי שקלים עבור מוסדות שייצגנו, אף ללא צורך בהכרעה שיפוטית.